Giới thiệu các bộ Sách Lớp 1 Phục vụ năm học 2020-2021 - (20/02/2020 17:31)

Ngày 30/1/2020, Bộ Giáo dục và đào tạo đã có Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.  Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (Công ty HABOOK) là đơn vị được các Nhà xuất bản tin tưởng giao công tác giới thiệu, phát hành bộ sách lớp 1 tới Các nhà trường và học sinh. 

Ngày 30/1/2020, Bộ Giáo dục và đào tạo đã có Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.  Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (Công ty HABOOK) là đơn vị được các Nhà xuất bản tin tưởng giao công tác giới thiệu, phát hành bộ sách lớp 1 tới Các nhà trường và học sinh. 

 Bao gồm các bộ sách sau:

1. Nhà Xuất bản Giáo dục

 - Bộ Sách: Cùng học để phát triển năng lực

  Link giới thiệu bộ sách  (http://nxbgd.vn/chuyen-muc/bo-sach-cung-hoc-de-phat-trien-nang-luc-2166.htm)

 - Bộ Sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Link giới thiệu bộ sách (http://nxbgd.vn/chuyen-muc/bo-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-2163.htm )

 - Bộ Sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

  Link giới thiệu bộ sách  (http://nxbgd.vn/chuyen-muc/bo-sach-vi-su-binh-dang-va-dan-chu-trong-giao-duc-2165.htm)

2. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

 - Bộ Sách: Cánh diều

Link giới thiệu bộ sách  (http://sachcanhdieu.com/bo-sach-giao-khoa-canh-dieu-lop-1/