Loại văn bản:
Từ Đến
Hiển thị :
Tên văn bản pháp quy Ngày văn bản
Triển khai thực hiện chế độ học bổng, hỗ trợ cho học sinh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020
Triển khai thực hiện chế độ học bổng, hỗ trợ cho học sinh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020
07/07/2020
Tải về
CV về việc hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020
CV về việc hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020
07/07/2020
Tải về
UBND quận Bắc Từ Liêm: CV v/v thực hiện các khoản thu và chế độ chính sách cho học sinh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020
CV v/v thực hiện các khoản thu và chế độ chính sách cho học sinh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020
07/07/2020
Tải về
UBND Thành phố Hà Nội: CV v/v thực hiện các khoản thu và chế độ chính sách cho học sinh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020
CV v/v thực hiện các khoản thu và chế độ chính sách cho học sinh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020
07/07/2020
Tải về
CV v/v triển khai thực hiện chế độ học bổng, hỗ trợ cho học sinh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020
CV v/v triển khai thực hiện chế độ học bổng, hỗ trợ cho học sinh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020
07/07/2020
Tải về